Alert dla zwierząt!

Dziś, 8 stycznia br. ruszyła VII edycja akcji „Alert dla zwierząt”, czyli ursynowska zbiórka darów dla bezdomnych zwierząt, przebywających w schroniskach i przytuliskach. Alert potrwa do 31 stycznia.

 W holu na parterze Urzędu Dzielnicy Ursynów (al. KEN 61) zostaną wystawione pojemniki, do których będzie można składać:

 • karmę dla psów i kotów (suchą oraz puszki)
 • makarony, ryż, kasze;
 • czyste koce, pledy,
 • miski, smycze, obroże;
 • zabawki.

Dary można składać w godzinach pracy urzędu tj. 8.00-16.00 (poniedziałki do 18.00). Zachęcamy do udziału w akcji!

źródło: urząd dzielnicy Warszawa Ursynów
XLI sesja Rady Dzielnicy Ursynów[ZAPROSZENIE]

Zapraszamy do wzięcia udziału w XLI sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, która odbędzie się w najbliższy wtorek, 14 listopada 2017 r. o godz. 18.00 w sali im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61.

 Na wtorkowej sesji będziemy m.in. opiniować propozycje Zarządu Dzielnicy Ursynów dotyczące zwiększenia planu wydatków oświatowych. Będąc radnym wybranym przez mieszkańców Zielonego Ursynowa cieszę się, że tak dużo środków trafi do placówek edukacyjnych zlokalizowanych właśnie w tej części naszej dzielnicy. Dzięki dodatkowym środkom doposażona zostanie każda placówka na Zielonym Ursynowie„- podkreśla Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Michał Matejka.

PORZĄDEK OBRAD

XLI sesji Rady Dzielnicy Ursynów

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 17.10.2017 r.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 1264 z dnia 07 listopada 2017 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 1265 z dnia 07 listopada 2017 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia niektórych szkół podstawowych na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie  nie przeprowadzania wyborów do Rady „Osiedla Jeziorki” w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na rok 2017.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
 10. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy Ursynów m.st
 11. Warszawy.Interpelacje, zapytania i wolne wnioski

Sesję prowadzić będzie Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Michał Matejka.

Transmisja z sesji dostępna będzie na stronie www.ursynow.pl oraz na kanale Dzielnicy Ursynów na portalu Youtube

https://www.youtube.com/user/DzielnicaUrsynow.

 
Ursynowscy radni podjęli stanowisko ws. instalacji filtrów

Mieszkańcy złożyli wnioski, aby na obu wyrzutniach zlokalizowanych przy portalach tunelu POW przebiegającego przez Ursynów zostały zainstalowane urządzenia/filtry oczyszczające powietrze. Rada Dzielnicy Ursynów, z inicjatywy stowarzyszenia Otwarty Ursynów,  podjęła stanowisko ws. instalacji filtrów na wyrzutniach spalin w tunelu POW.

Stanowisko
Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
z dnia 26 września 2017 r.

 w sprawie budowy drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” – Zadanie „A” – Budowa drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na odcinku od węzła „Puławska” (bez węzła) do węzła „Przyczółkowa” (bez węzła) (dalej „POW”)

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt. 8 oraz § 24 pkt. 2  Statutu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy stanowiącego załącznik nr 12 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r.  w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 roku, poz. 420 j.t.), Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zajmuje następujące stanowisko:

§1. Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zwraca się do Wojewody Mazowieckiego, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o uwzględnienie wniosku, aby na obu wyrzutniach zlokalizowanych przy portalach tunelu, zostały zainstalowane urządzenia/filtry oczyszczające powietrze.

§2. Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zwraca się do Wojewody Mazowieckiego oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uwzględnienie w zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zapisów ograniczających do minimum uciążliwości związane z zanieczyszczeniem powietrza i hałasem wynikające z budowy w ramach POW dwóch węzłów komunikacyjnych (Węzeł Ursynów-Zachód oraz Węzeł Ursynów-Wschód).

§3. Stanowisko podlega przekazaniu do Prezydenta m.st. Warszawy, Rady m.st. Warszawy, Wojewody Mazowieckiego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

§4. Wykonanie stanowiska powierza się Przewodniczącej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

§5. Stanowisko wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Uzasadnienie do stanowiska
 Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
z dnia 26 września 2017 r.

 w sprawie budowy drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na odcinku węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” – Zadanie „A” – Budowa drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na odcinku od węzła „Puławska” (bez węzła) do węzła „Przyczółkowa” (bez węzła) (dalej „POW”)

W związku z obwieszczeniem Wojewody Mazowieckiego (WI-II.7820.1.10.2017.MS1)o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (WI-II.7820.1.10.2017.MS1) polegającej na budowie drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na odcinku węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” – Zadanie „A” – Budowa drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na odcinku od węzła „Puławska” (bez węzła) do węzła „Przyczółkowa” (bez węzła), w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko mieszkańcy dzielnicy Ursynów licznie złożyli wnioski, aby na obu wyrzutniach zlokalizowanych przy portalach tunelu zostały zainstalowane urządzenia/filtry oczyszczające powietrze. Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w trosce o środowisko naturalne, zapewnienie mieszkańcom Ursynowa godnych warunków do życia, popiera wnioski kierowane przez mieszkańców w ramach przedmiotowych konsultacji.

Dodatkowo, Radni Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy uważają za zasadne zwrócić uwagę na inne zagrożenia wynikające z budowy POŁUDNIOWEJ OBWODNICY WARSZAWY, a ściśle związane ze stanem jakości powietrza na Ursynowie oraz generowanym przez zwiększony ruch komunikacyjny hałasem.

W ramach budowy POW powstaną dwa węzły komunikacyjne (Węzeł Ursynów-Zachód oraz Węzeł Ursynów-Wschód). Analizy ruchu ewidentnie wskazują na istotne zwiększenie liczby przejeżdżających przez Ursynów samochodów. W efekcie, tym samym zwiększy się ilość emitowanych do środowiska zanieczyszczeń powietrza oraz pogorszą się warunki hałasowe najbliższych okolic tunelu POW oraz ww. węzłów komunikacyjnych.

Mając powyższe na uwadze, Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy dodatkowo, poza instalacją urządzeń/filtrów oczyszczających powietrze, wnioskuje o uwzględnienie w zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zapisów wymuszających rozwiązania projektowe gwarantujące mieszkańcom okolic tunelu POW minimalizację powyższych negatywnych zjawisk.

Niniejsze stanowisko jest kolejną próbą Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy i Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy wyegzekwowania rozwiązań projektowych przy POW chroniących mieszkańców Ursynowa.

Pierwsze wnioski powstawały już w 2013 roku. W piśmie z 12 lipca 2013 roku,  będącym odpowiedzią na stanowisko Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 11 czerwca 2013 roku, GDDKiA zadeklarowała montaż filtrów na wyrzutniach spalin, po czym z deklaracji niestety się wycofała.

Niniejsze stanowisko jest z jednej strony poparciem działań mieszkańców, z drugiej wsparciem działań Zarządu Dzielnicy, mających na celu ochronę żywotnych interesów mieszkańców Ursynowa.

Przewodnicząca
Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

 

Fot: Polski Alarm Smogowy
Komisja ws. Dworów na Wyczółkach i Krasnowoli: podsumowanie spotkania

W dniu 20 września br. odbyła się Komisja Zielonego Ursynowa, podczas której zostały omówione dotychczasowe i planowane działania dotyczące ochrony konserwatorskiej Dworku na Wyczółkach (ul. Łączyny 53) oraz Dworku na Krasnowoli (ul. Krasnowolska 78). W Komisji uczestniczył Stołeczny Konserwator Zabytków Michał Krasucki. Konserwator przygotował poniższe stanowisko.

Stanowisko Stołecznego Konserwatora Zabytków dotyczące prowadzonej ochrony konserwatorskiej Dworu Wyczółki, znajdującego się w Warszawie przy ul. Łączyny 53 i Dworu Krasnowola znajdującego się w Warszawie przy ul. Krasnowolskiej 78.

Wyczółki

Przedmiotowy budynek wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A-643/1 decyzją z lipca 1965 r.

Stołeczny Konserwator Zabytków w latach 2009 – 2015 przeprowadził kilkukrotnie kontrole przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tym budynku.

W wyniku ustaleń z kontroli, Stołeczny Konserwator Zabytków wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wykonania prac zabezpieczających budynek przed zniszczeniem i w dniu 30 października 2012 r. wydał decyzję administracyjną nakazującą właścicielowi wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych, niezbędnych ze względu na zagrożenie istotnym uszkodzeniem tego zabytku. Ww. decyzja została uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który, zobowiązał organ I instancji do oceny obiektu pod kątem wystąpienia przesłanek skreślenia z rejestru zabytków i  ustalenia czy obiekt nadal zachowuje walory historyczne, artystyczne lub naukowe, a wykonanie robót budowlanych stwarza realną szansę na przywrócenie mu odpowiedniego stanu technicznego. Stołeczny Konserwator Zabytków w oparciu o sporządzaną w tej sprawie ekspertyzę konserwatorsko-budowlaną, w dniu 22 sierpnia 2014 r., ponownie wydał decyzję w której nakazał właścicielowi obiektu wykonać prace konserwatorskie i roboty budowlane, niezbędne ze względu na zagrożenie istotnym uszkodzeniem zabytku. Część prac tj. prace zabezpieczające, należało wykonać niezwłocznie, natomiast roboty budowlane w późniejszym, określonym w decyzji terminie. Ze względu na bardzo zły stan zachowania obiektu i zniszczenie materiału konstrukcyjnego, na co wskazywała ekspertyza, prace te sprowadzały się do wymiany większości drewnianej substancji czyli praktycznie do odbudowy budynku. Decyzja ta jest prawomocna tj. utrzymana w mocy przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Z uwagi na stanowisko właściciela zabytku, według którego, nakazane prace są niemożliwe przez niego do wykonania, a także z uwagi na nie przeprowadzenie żadnych prac zabezpieczających w wyznaczonym terminie, Stołeczny Konserwator Zabytków w dniu 12 czerwca 2015 r. wszczął z urzędu postępowanie egzekucyjne, celem którego jest wyegzekwowanie nałożonego obowiązku i wystawił tytuł wykonawczy, stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym. Zgodnie z przepisami o egzekucji w administracji, w pierwszej kolejności zastosowano środek egzekucyjny w formie grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku i w dniu 14 lipca 2015 r. Prezydent m.st. Warszawy działający przez Stołecznego Konserwatora Zabytków nałożył na właściciela grzywnę w celu przymuszenia do wykonania obowiązku wynikającego w ww. decyzji Stołecznego Konserwatora Zabytków. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego utrzymał w mocy ww. postanowienie. Wobec niewykonania drugiej części nakazanych prac – tj, zasadniczych robót budowlanych, Prezydent m.st. Warszawy w dniu 18 października 2016 r. wystawił kolejny tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym, w treści którego określono obowiązek w postaci wszystkich prac nakazanych w decyzji Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Zobowiązany, wniósł zarzuty do prowadzonego postępowania egzekucyjnego, a Stołeczny Konserwator Zabytków postanowieniem z dnia 12 grudnia 2016 r. odmówił ich uwzględnienia. Zażalenie na to postanowienie zostało przekazane do rozpatrzenia Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego pismem z dnia 2 lutego 2017 r. i do dnia dzisiejszego, Stołeczny Konserwator Zabytków nie otrzymał rozstrzygnięcia od organu odwoławczego. Ponieważ zgodnie z przepisami o egzekucji w administracji wniesienie zażalenia wstrzymuje postępowanie egzekucyjne, Stołeczny Konserwator Zabytków, nie może podjąć dalszych środków egzekucyjnych.

W związku z pogarszającym się stanem zachowania zabytku, Stołeczny Konserwator Zabytków pismem z dnia14 lipca 2017 r. poprosił organ odwoławczy o pilne rozpatrzenie sprawy. Pismo to pozostało bez dopowiedzi. Prezydent m.st. Warszawy, działający przez  Stołecznego Konserwatora Zabytków ma możliwość podjęcia dalszych działań dopiero po zajęciu stanowiska przez organ drugiej instancji.

Zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i orzecznictwem sądów administracyjnych, grzywna nakładana w celu przymuszenia do wykonania obowiązku, jako mniej dolegliwy środek egzekucyjny niż wykonanie zastępcze, powinna być zastosowana w pierwszej kolejności. Grzywna w celu przymuszenia może być nakładana kilkakrotnie w tej samej lub wyższej kwocie. Środek ten nie ma charakteru kary, lecz stanowi formę nacisku, mającą na celu skłonienie zobowiązanego poprzez dolegliwość finansową do określonego zachowania się. Obowiązkiem organu jest zastosowanie takiej dolegliwości, która zmusi zobowiązanego do realizacji ciążącego na nim obowiązku i zaprzestania tej dolegliwości w momencie, gdy obowiązek ten zostanie spełniony. Aby środek ten nabrał charakteru dyscyplinującego, nałożona grzywna powinna być na tyle wysoka, aby w ocenie zobowiązanego nieopłacalnym było jej uiszczenie tylko dla odłożenia w czasie egzekwowanego obowiązku. Dopiero po wyczerpaniu mniej tego środka organ egzekucyjny może zastosować kolejny – tj. wykonanie zastępcze. Wobec wstrzymania postępowania egzekucyjnego w tej sprawie, a także wobec rozwiązania przez Wojewodę Mazowieckiego porozumienia z Prezydentem m. st. Warszawy w sprawie  w sprawie powierzenia miastu stołecznemu Warszawie prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wykonanie zastępcze nie będzie prowadzone przez m. st. Warszawa.

Krasnowola

Budynek przy ul. Krasnowolskiej 78 w Warszawie, wpisany do rejestru zabytków pod nr A-740 decyzją z dnia 4 marca 2006 r. Wpisem do rejestru zabytków objęty jest budynek mieszkalny oraz jego otoczenie, stanowiące część dawnego ogrodu.

W dniu 12 marca 2015r. Stołeczny Konserwator Zabytków przeprowadził kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w zakresie oceny stanu zachowania zabytku.

W wyniku ustaleń z kontroli, Stołeczny Konserwator Zabytków w dniu 2 lipca 2015 r. wydał decyzję nakazującą właścicielowi obiektu wykonanie prac niezbędnych ze względu na zagrożenie istotnym uszkodzeniem tego zabytku. Nakazane prace dotyczyły głównie zabezpieczenia dachu i elewacji, a należało je wykonać do dnia 31 października 2016 r. Decyzja jest prawomocna. Po wydaniu ww. decyzji zmienił się właściciel tej nieruchomości, na którego zgodnie z przepisami o egzekucji w administracji przeszedł nałożony wyżej obowiązek.

Na wniosek nowego właściciela obiektu, Stołeczny Konserwator Zabytków w dniu 26 kwietnia 2017 r. wydał decyzję pozwalającą na remont, przebudowę  i rozbudowę budynku. Zakres pozwolenia obejmował jednocześnie nakazane prace.

W dniu 12 lipca 2017 r. właściciel zwrócił się do Stołecznego Konserwatora Zabytków o zmianę pozwolenia w zakresie odsunięcia planowanej dobudówki od znajdującego się w pobliżu budynku pomnika przyrody. Wniosek ten jest rozpatrywany pod kątem udzielenia pozwolenia na te zamierzenie i najbliższym czasie zostanie wydana decyzja w tej sprawie. Należy się spodziewać, że po otrzymaniu pozwolenia, prace związane z remontem i rozbudową budynku zostaną rozpoczęte.

Stołeczny Konserwator Zabytków w najbliższym terminie przeprowadzi kontrolę wykonania nakazanych prac i prac na które zostało wydane pozwolenie. W razie stwierdzenia, że nakaz nie został wykonany, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, a pierwszym ewentualnie zastosowanym środkiem egzekucyjnym będzie nałożenie grzywny w celu przymuszenia do wykonania nakazu, analogicznie jak w przypadku Dworu Wyczółki.

Paweł Lenarczyk, radny dzielnicy Ursynow
Jesienne spotkania

Rusza jesienna edycja spotkań Burmistrza Roberta Kempy z mieszkańcami – jest to kontynuacja cyklicznych spotkań władz dzielnicy. Pierwsze spotkanie odbędzie się 11 września (przyszły poniedziałek) o godz. 18.00 w Domu Sztuki przy ul. Wiolinowej 14. W ramach jesiennej edycji zaplanowano 7 spotkań w różnych częściach Ursynowa.

Sądzę, że cykliczne bezpośrednie spotkania z mieszkańcami są bardzo wartościowym źródłem wiedzy i niewątpliwą inspiracją do dalszego działania na rzecz Ursynowa. To możliwość uzyskania informacji jak mieszkańcy oceniają jakości pracy ursynowskiego urzędu oraz weryfikację jaka jest opinia na temat podejmowanych przez zarząd decyzji. Zachęcam mieszkańców do udziału w zaplanowanych spotkaniach –  informuje Burmistrz Ursynowa Robert Kempa.

Celem spotkań jest wysłuchanie mieszkańców i poznanie ich opinii na temat dotychczasowej działalności Zarządu Dzielnicy oraz pracy Urzędu Dzielnicy. Ponadto spotkania umożliwią podsumowanie zrealizowanych inwestycji oraz prezentację dalszych planów, również dotyczących budżetu partycypacyjnego.

Kolejne spotkanie, zaplanowane jest na 14 września (czwartek), o godz. 16.00 w namiocie zlokalizowanym obok stacji Metro Stokłosy.

źródło: urząd dzielnicy Ursynów
Nowy okres zasiłkowy – 500 plus!

W sierpniu br. mieszkańcy Ursynowa złożyli 8 233 wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego ,,500 plus” na nowy okres zasiłkowy 2017/2018. Oznacza to, że w ciągu pierwszego miesiąca składania nowych wniosków, wniosek złożyło ponad 70% spośród tych wnioskodawców z Ursynowa, którzy złożyli wniosek w poprzednim okresie zasiłkowym (wpłynęło wówczas 11 641 wniosków).

W zestawieniu miesięcznym liczba wniosków złożonych w sierpniu br. jest o prawie 1500 większa niż w pierwszym miesiącu poprzedniego okresu zasiłkowego, tj. w kwietniu 2016 r. kiedy to mieszkańcy Ursynowa złożyli w tej sprawie 6840 wniosków. Tylko 2531 wniosków w sierpniu złożonych zostało w Wydziale Obsługi Mieszkańców. Zdecydowanie więcej, bo aż 5702 wnioski, zostały skierowane drogą elektroniczną: za pośrednictwem aplikacji bankowych, serwisu Emp@tia i ePUAP. Ustawowy termin przewidziany na rozpatrzenie kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w sierpniu oraz wydanie w tych sprawach decyzji, a także wypłatę należnych świadczeń upływa z końcem końca października br.

Terminy:

 • Mieszkańcy, którzy do tej pory nie złożyli wniosku w sprawie świadczenia wychowawczego nie muszą się obawiać, że stracą należne świadczenie lub jego część, ponieważ ostateczny termin złożenia wniosku, gwarantujący wypłatę świadczenia z wyrównaniem za październik upływa z dniem 31 października br.
 • Określony ustawowo termin na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia na podstawie wniosków złożonych we wrześniu upływa z końcem listopada, zaś dla wniosków złożonych w październiku – z końcem grudnia 2017 r.

Świadczenie wychowawcze ,,500 plus” nie jest jedynym świadczeniem realizowanym przez Urząd Dzielnicy Ursynów.  Od 1 sierpnia, można też składać wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W sierpniu br. złożonych zostało 347 wniosków w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych oraz 124 wnioski w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Informacje na temat szczegółowych wymogów, jakie muszą spełniać beneficjenci ww. świadczeń, jak również na temat wymaganych załączników dla każdego typu świadczeń, wraz z aktualnymi formularzami wniosków, znajdują się na stronie Dzielnicy Ursynów www.ursynow.pl, w zakładce „Dla mieszkańców, sprawy społeczne„.

źródło: urząd dzielnicy Ursynów
10 mln na zagospodarowanie terenu nad POW

Na prośbę Burmistrza Ursynowa Roberta Kempy radna m.st Warszawy Ewa Janczar (PO) wprowadziła do budżetu miasta na przyszłe lata inwestycję pn. „Zagospodarowanie terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy”. Radni zdecydowali, że pierwsze 10 mln na tę inwestycję będzie wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zagwarantowanie tej kwoty w  Wieloletniej Prognozie Finansowej oznacza:

 • częściowe zabezpieczenie środków na zagospodarowanie terenu parkowego nad tunelem POW;
 • racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy – zgodnie z protokołem rozbieżności sporządzonym na zlecenie Urzędu Dzielnicy Ursynów przez firmę „Proinwestycja Katarzyna Łowicka”;
 • zrezygnowanie z części prac zaplanowanych przez wykonawcę (Astaldi) i możliwość wprowadzenia w ich miejsce elementów pozwalających na budowę parku;
 • możliwość wdrożenia koncepcji zagospodarowania, która powstała wspólnie z mieszkańcami, na zlecenie Urzędu Dzielnicy Ursynów.

Zagwarantowanie tej kwoty w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi czytelny sygnał, że Miasto Stołeczne Warszawa poważnie myśli o realizacji tej koncepcji. Zadanie to przez wielu jest porównywalne (z uwagi na swój rozmach i nowoczesną wizję) do ambitnej budowy bulwarów nadwiślańskich.

źródło: urząd dzielnicy Ursynow
Ursynowska obstrukcja

Prawie cztery miesiące trwa przerwa w obradach Rady Dzielnicy Ursynów. Radni opozycji nie wytrzymali. Złożyli wniosek o zwołanie sesji. „Mając na uwadze potrzebę rozpatrzenia spraw o niezwykle istotnym znaczeniu dla mieszkańców naszej Dzielnicy, których w czasie trwającej już niemal cztery miesiące prowadzonej przez Panią obstrukcji prac Rady Dzielnicy Ursynów, żądamy dopełnienia obowiązków nałożonych przez Statut Dzielnicy na Przewodniczącego Rady poprzez zwołanie sesji w trybie par. 22 ust. 4 Statutu Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, zgodnie z załączonym wnioskiem.

Przedłożony w załączeniu wniosek o zwołanie sesji, podpisany przez stosowną grupę radnych, stanowi bezprecedensowe zdarzenie w historii ursynowskiego samorządu. Po raz pierwszy zdarza się bowiem, aby kwestia rozpatrzenia zmian w tzw. załączniku budżetowym Dzielnicy Ursynów, przygotowanych przez Zarząd Dzielnicy, musiała być wprowadzana pod obrady Rady Dzielnicy z inicjatywy radnych, a nie Przewodniczącego Rady Dzielnicy.” pisze Katarzyna Polak, radna dzielnicy Ursynów, w swoim uzasadnieniu wniosku o zwołanie sesji Rady Dzielnicy Ursynów.

Teraz czekamy na ruch Teresy Jurczyńskiej Owczarek, przewodniczącej Rady Dzielnicy Ursynów.

Wniosek wraz z uzasadnieniem i porządkiem obrad

redakcja/rg

 

 

 
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Ludwinowskiej, Farbiarskiej i Jeziorki

29 sierpnia br. (wtorek) o godz. 18.00 w Urzędzie Dzielnicy Ursynów (Al. KEN 61, sala 136, I piętro) odbędzie się Komisja Zielonego Ursynowa, która omówi problemy dotyczące organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic: Farbiarskiej, Ludwinowskiej i Jeziorki (trzy warianty rozwiązań).

Obecnie czekam na odpowiedz na interpelację z dnia 24 lipca, w której poprosiłem wraz z radnym Leszkiem Lenarczykiem władze Dzielnicy Ursynów o przeprowadzenie badań natężenia ruchu na ul. Ludwinowskiej, Farbiarskiej i Jeziorki. Z pierwszą interpelacją dotyczącą poprawy bezpieczeństwa na omawianym skrzyżowaniu zwróciliśmy się wraz z radnym Leszkiem Lenarczykiem już w marcu 2017, a następnie w styczniu 2017 roku. – informuje radny Leszek Lenarczyk

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na Komisję.

źródło: Paweł Lenarczyk, radny dzielnicy Ursynów
Kolejna zbiórka krwi przed Urzędem Dzielnicy Ursynów

26 sierpnia w godzinach od 10.00 do 15.00, przed Urzędem Dzielnicy Ursynów odbędzie się kolejna zbiórka krwi organizowana wspólnie z Klubem Honorowych Dawców Krwi „Krewki Ursynów”. Zbiórka jest kontynuacją akcji „40 litrów krwi na 40-lecie Ursynowa.

Po ostatniej (czwartej w tym roku) zbiórce krwi tj. 29 lipca udało się zebrać 53,1 litry krwi. Tym samym udało się zebrać „40 litrów krwi na 40-lecie Ursynowa”. Jubileuszowa akcja trwa jednak do końca roku – zbieramy dalej! Pokażmy, że mieszkańcy Ursynowa mają szczodre serca.

Podczas zbiórki krwi odbędzie się również rejestracja potencjalnych dawców szpiku przy współpracy z Fundacją DKMS Polska. Od początku akcji udało się również pozyskać 23 potencjalnych dawców szpiku.

Klub Honorowych Dawców Krwi Dzielnicy Ursynów powstał na początku marca. Liczy ponad 50 członków. Spotkania odbywają się w Ratuszu, dwa razy w miesiącu.

źródło: urząd dzielnicy Ursynów
Drobne wakacyjne remonty

Okres wakacji to czas, w którym poza dużymi zadaniami inwestycyjnymi, realizowane są drobne, ale jakże istotne dla mieszkańców remonty. W kilkunastu miejscach na Ursynowie zakończyły się inwestycje, które wpłyną na komfort i bezpieczeństwo mieszkańców.

Drobne remonty na Ursynowie obejmują:

 • Poszerzenie chodników na dojściu do szkoły od  ul. Raabego,
 • Wykonanie remontu schodów obok stacji  „Metro Stokłosy”,
 • Budowa pochylni do placu zabaw przy ul. Lasek Brzozowy,
 • Wykonanie chodnika w miejsce „przedeptu”  za „Tesco”,
 • Miejsca postojowe  przy ul. Zaruby,
 • Remont nawierzchni chodnika za kościołem przy Bażantarni (chodnik od ul. Jeżewskiego).

Ponadto ZDM obniżył krawężniki w kilku miejscach (dostosowanie przejść dla pieszych do potrzeb osób niepełnosprawnych)  na Ursynowie, w tym m.in.  przy ul. Cynamonowej oraz ul. Gandhi.

źródło: urząd dzielnicy Ursynów
Rosnowskiego: kolejny etap budowy połączenia Ursynowa z Konstancinem

Urząd dzielnicy Warszawa Ursynów informuje:

„Jeszcze niedawno, z powodu konieczności respektowania, wynikających z Ustawy o ochronie przyrody, zasad ochrony kilku gatunków ptaków, trzeba było zachować pewną ostrożność w prognozowaniu terminów budowy ulicy Rosnowskiego. Dzisiaj można z dużą dozą prawdopodobieństwa zakładać, że budowa ulicy Rosnowskiego ma szansę zakończyć się z bardzo nieznacznym opóźnieniem.

Nadzorujący tę budowę, działający na zlecenie Urzędu Dzielnicy Ursynów przyrodnik, w kilku terminach przeprowadzał wizję lokalną placu budowy, w celu stwierdzenia, czy gniazda ptaków , które zasiedliły się na tym terenie, a w szczególności gniazdo sójki, która mimo licznej populacji tych ptaków w Polsce  (liczebność krajowej populacji wynosi 470 tys. par lęgowychobjęta jest ścisłą ochroną gatunkową, są  nadal zasiedlone.  Uniemożliwiałoby to bowiem wycięcia drzew, przeznaczonych do usunięcia w związku z pozwoleniem na budowę drogi. Przyrodnik, sprawujący nadzór ornitologiczny, kontrolujący zarówno otoczenie gniazda, jak i jego wnętrze, nie stwierdził obecności jaj ani piskląt.  Skontrolował też cały obszar przyszłej budowy i stwierdził, że na terenie planowanej inwestycji brak jest obecnie zasiedlonych siedlisk gatunków objętych ochroną.

Urząd Dzielnicy Ursynów otrzymał w dniu 17 maja 2017 r. decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) zezwalającą w ramach budowy ul. Rosnowskiego na:

–  niszczenie siedliska poprzez usunięcie śliwy domowej i wierzby białej;

– umyślne płoszenie lub niepokojenie 1 pary sójki, 1 pary sroki 1 pary pierwiosnka, 1 pary kosa, 1 pary modraszki i 1 pary kapturki w związku z usuwaniem drzew i krzewów.

W uzasadnieniu decyzji RDOŚ podkreśliła, że „uwzględniając w szczególności cel i zakres planowanego zamierzenia nie stwierdzono rozwiązań alternatywnych, umożliwiających jego realizację bez konieczności naruszenia zakazów obowiązujących w stosunku do przedmiotowych gatunków ptaków„. W związku z tą decyzją, w dniu 19 maja 2017 r. firma budująca ul. Rosnowskiego przystępuje do wycięcia kolidujących z tą budową drzew, co umożliwia  realizację dalszych zaplanowanych prac i stwarza szansę na pierwsze cywilizowane połączenie komunikacyjne obu sąsiadujących dzielnic – Ursynowa i Wilanowa.”
XXXVII sesja Rady Dzielnicy Ursynów [ZAPROSZENIE]

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXXVII sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, która odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2017r. o godzinie 18.00 w sali im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Urzędzie Dzielnicy Ursynów , al. KEN 61.

Podczas najbliższej sesji poruszymy budzący wiele kontrowersji
temat mandatu radnego Piotra Karczewskiego. Pochylimy się także nad
wniesionymi projektami klubów: dotyczącymi budowy pomnika Juliana
Ursyna Niemcewicza oraz stanowiska w sprawie przywrócenia historycznej
nazwy szkole podstawowej przy ul. Kajakowej. Mam także nadzieję, że
będzie rozpatrzony projekt uchwały w sprawie tak ważnego planu
zagospodarowania przestrzennego na Kabatach, wokół placu budowy
Galerii Tesco” – informuje Przewodnicząca Rady Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy Teresa Jurczyńska – Owczarek.

PORZĄDEK OBRAD
XXXVII Sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
w dniu 18.04.2017 r. godz. 18.00, al. KEN 61,
sala im. Juliana Ursyna Niemcewicza

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołów z XXXVI sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 14 marca 2017 r.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2016 r. Druk Nr 277
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie budowy pomnika Juliana Ursyna Niemcewicza na terenie dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Druk Nr 279
5. Rozpatrzenie projektu stanowiska Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie przywrócenia historycznej nazwy szkole podstawowej przy ul. Kajakowej 10 oraz utrzymania patrona dla nowej placówki oświatowej przy ul. Na Uboczu 9. Druk Nr 280
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Druk Nr 281
7. Informacje Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
8. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Transmisja z sesji  będzie dostępna na stronie www.ursynow.pl oraz
na kanale Dzielnicy Ursynów na portalu Youtube
https://www.youtube.com/user/DzielnicaUrsynow

 

 

 
Konkursy dotacyjne ogłoszone

 Zarząd Dzielnicy Ursynów ogłosił II otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Do składania ofert zapraszamy stowarzyszenia, fundacje oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na projekty w ramach tego konkursu przewidziano kwotę 193 004 zł.

 W ramach konkursu, przewidziano dofinansowanie (w wymiarze do 90% kosztów całkowitych) przedsięwzięć realizowanych w II połowie 2017 r., które zawierają się w jednym z trzech obszarów programowych:

I. Edukacja kulturalna oraz wspieranie rozwoju i popularyzacja artystycznej twórczości amatorskiej

II. Upowszechnianie kultury w różnych dziedzinach i formach artystycznych

III. Wspieranie przygotowania i realizacji inicjatyw służących  popularyzacji tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego Ursynowa

Ofertę należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login do dnia 25 kwietnia 2017 roku (wtorek) do godz. 16.00.

 Potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć do dnia 26 kwietnia 2017 roku (środa) do godz. 16.00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Ursynów, al. Komisji Edukacji Narodowej 61.

Pozostałe informacje na temat konkursu zawarte są w ogłoszeniu dostępnym m.in. na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy www.ngo.um.warszawa.pl oraz na stronie internetowej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy www.ursynow.pl. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

 
Konkurs na stanowisko Dyrektora Dzielnicowego Ośrodka Kultury Ursynów ogłoszony

 Weszło w życie Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy o numerze 452/2017 – ogłoszony został konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Dzielnicowego Ośrodka Kultury Ursynów. W załączniku do zarządzenia zostały określone wymagania kwalifikacyjne oraz formalne kryteria wyboru.

Umowa na budowę pierwszego na Ursynowie domu kultury przy ul. Kajakowej została podpisana 31 lipca 2015 r. W dniu 16 grudnia 2016 r. uchwałą Rady m.st. Warszawy dom kultury został formalnie powołany do życia. Konkurs na stanowisko Dyrektora Dzielnicowego Ośrodka Kultury (DOK) Ursynów to kolejny krok do rozpoczęcia działalności tej instytucji kultury.

Treść zarządzenia nr 452/2017 oraz załącznik do zarządzenia dostępne TU. Oferty muszą wpłynąć na podany w załączniku adres do 7 kwietnia br.

Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów

DOK Ursynów będzie prowadził działalność w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury. Obejmie ona edukację kulturalną, animację i rozwój amatorskiego ruchu artystycznego oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i lokalnej tradycji. Zbliża się termin zakończenia tego zadania inwestycyjnego – trwają już ostatnie prace. Mieszkańcy Ursynowa będą mogli cieszyć się wydarzeniami organizowanymi w nowo utworzonej instytucji kultury przy ul. Kajakowej. Budowa DOK Ursynów zwiększy dostępność i atrakcyjność wydarzeń kulturalnych szczególnie dla mieszkańców Zielonego Ursynowa.

 Informacja : Urząd Dzielnicy Ursynów
Jest wstępna koncepcja placówki oświatowej przy Zaruby

Urząd Dzielnicy Ursynów zlecił wykonanie analizy możliwości zlokalizowania zespołu przedszkolno–szkolnego przy ul. Jerzego Zaruby  na Kabatach. Przygotowane opracowanie zawiera dwa przykładowe warianty graficznej analizy chłonności terenu.

 W obu wariantach wykazano, że działka daje możliwość ulokowania na niej określonego założeniami programu funkcjonalno-użytkowego, ośmiooddziałowego przedszkola i szesnastodziałowej szkoły podstawowej z blokiem żywieniowym, obsługującym obie placówki. W koncepcji przewidziano także salę sportową, place zabaw oraz teren rekreacyjny.

Wskutek dokonanej w zeszłym roku zamiany gruntów uzyskaliśmy działkę do budowy tak potrzebnej placówki oświatowej. Wykonana na nasze zlecenie analiza pokazuje, że na tym terenie możliwa jest budowa ośmiooddziałowego przedszkola i szesnastooddziałowej szkoły podstawowej” – informuje Robert Kempa, Burmistrz Ursynowa.

 

informacja Urzędu Dzielnicy Ursynów.

 
Spotkanie informacyjne na temat POW na Ursynowie.

W ursynowskim ratuszu odbędzie się  spotkanie dotyczące prac związanych z realizacją Południowej Obwodnicy Warszawy (POW). Celem spotkania jest przedstawienie zainteresowanym osobom informacji na temat najbliższych planów związanych z realizacją POW na Ursynowie. Zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu KEN/Płaskowickiej”.

W spotkaniu , które odbędzie się 27 lutego o godzinie 12.00 w sali im. Juliana Ursyna Niemcewicza (sala 136, I piętro) w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61 wezmą udział przedstawiciele:

 • Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, Oddział w Warszawie
 •  firmy Egis – Nadzór Inwestycji
 •  firmy Astaldi – Wykonawca robót
 • Urzędu Dzielnicy Ursynów

Inwestycję omówi  przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie/ Inżynier Kontraktu. W programie spotkania przewidziana jest też  prezentacja przedstawiciela Wykonawcy robót na temat  zakresu prac, harmonogramu prac, zmiany w ruchu drogowym.

Źródło: Urząd Dzielnicy Ursynów

fot: google.pl

 
Plan remontów dróg na 2017 rok

Zatwierdzono listę dróg, które zostaną wyremontowane w 2017 roku. Są to drogi zarówno na tzw. Wysokim Ursynowie, jak i na Zielonym Ursynowie. Plan remontów dróg na 2017 r. obejmuje 16 lokalizacji na Zielonym Ursynowie oraz 26 lokalizacji na Wysokim Ursynowie. Plan zawiera także wykaz miejsc, w których zaplanowano wykonanie oświetlenia – w tym doświetlenie przejść dla pieszych.

Cieszę się, że dzięki zaangażowaniu zarządu dzielnicy oraz dostępności środków finansowych będziemy mogli przeprowadzić tak potrzebne prace remontowe. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem – zaplanowano wiele remontów chodników i przejść dla pieszych. Szczególną uwagę przywiązujemy do bezpieczeństwa dzieci – dlatego w planie znalazły się doświetlenia przejść dla pieszych w okolicach kilku placówek oświatowych – w tym m.in. przy ul. Lanciego oraz ul. Bartoka. Część zaplanowanych prac dotyczy uruchomienia linii autobusowej, której tak oczekują mieszkańcy Krasnowoli. Wykonanie zaplanowanych inwestycji wpłynie zarówno na komfort i bezpieczeństwo jak i na jakość życia naszych mieszkańców”- mówi Burmistrz Dzielnicy Robert Kempa.

informacja Urzędu Dzielnicy Ursynów